×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

نشانی : تهران،خیابان شریعتی، بالاترازحسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، ساختمان شماره 2 ، طبقه اول ، مرکز تحقیقات سلامت نوزادان

کدپستی : 1546815514          

تلفن: 22922828 

تلفکس : 22922827

آدرس الکترونیک آکادمیک : Nhrc@sbmu.ac.ir

آدرس الکترونیک: Nhrc.89@gmail.com

تنظیمات قالب